Dotacje

Tytuł projektu: Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji

Nr Umowy POIR.01.01.01-00-0869/17-00

Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier ochronnych ze stali o podwyższonejwytrzymałości wraz z technologią ich produkcji. Bariera ochronna przejmująca energię uderzenia pojazdu jest urządzeniem służącym bezpieczeństwu ruchu drogowego, mającym na celu zapobieżenie zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach niebezpiecznych lubprzejechaniu na jezdnię z przeciwnym kierunkiem ruchu, a także niedopuszczenie do kolizji z obiektami zlokalizowanymi w pobliżu drogi(np. drzewa, słupy energetyczne, latarnie itp.).

Wynikiem projektu będzie:

·         Innowacja produktowa w postaci 8 typów ultralekkich barier drogowych, mostowych oraz mobilnych o unikalnym zakresiebezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 1317

·         Innowacja procesowa w postaci demonstracyjnej linii produkcyjnej z innowacyjną technologią wytwarzania ww. ultralekkich barierochronnych.

Wyniki prac B+R zostaną wdrożone do działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie nowego procesutechnologicznego oraz rozpoczęcie masowej produkcji.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku, stanowiący krajową implementację polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. Program w całości jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 13 852 119,10 PLN
Wkład Funduszy Europejskich. 8 681 142,23 PLN

1) Zapytanie warunkowe - przeprowadzenie badań przemysłowych w zakresie właściwości fizycznych dostarczonych przez Zamawiającego barier ochronnych drogowych i mostowych, w tym badań zderzeniowych wg norm PN-EN 1317-1:2010iPN-EN 1317-2:2010

2) Zakup licencji na oprogramowanie do symulacji numerycznych i komputerowych0

3) Zakup elementów demonstracyjnej linii technologicznej do produkcji ultralekkich barier drogowych, mostowych i mobilnych

4) Zakup stali do produkcji ultralekkich barier drogowych, mostowych i mobilnych

5) Badania wytrzymałości na rozciąganie stali o podwyższonej wytrzymałości przy założeniu obciążenia statycznego jak i dynamicznego

6) Zakup elementów demonstracyjnej linii technologicznej do produkcji ultralekkich barier drogowych, mostowych i mobilnych


Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych technologii oraz materiałów zabezpieczania antykorozyjnego wzdłużnych elementów barier drogowych w procesie wykorzystującym głęboką wannę do cynkowania ogniowego.

Nr Umowy POIR.01.01.01-00-0727/19-00

Cel projektu: Projekt dotyczy opracowania pierwszej w skali światowej technologii cynkowania w głębokiej wannie cynkowniczej, pozwalającej na pionowe cynkowanie elementów stalowych o długości do 5 metrów i masie do 11 ton.

Wynikiem projektu będzie:

·         Opracowanie i wdrożenie technologii cynkowania głębokiego pozwoli zastąpić 2-3 tradycyjne konstrukcje, przy jednoczesnym osiągnięciu skokowych oszczędności w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska (dla niektórych aspektów nawet kilkunastokrotnego) oraz spadku zużycia energii na jednostkę produktu o kilkadziesiąt procent. Bardzo istotna jest modyfikacja kąpieli cynkowniczej, która opracowana przez naukowców AGH, przyczyni się do znacznego zwiększenia żywotności powłoki ochronnej przy jednoczesnej możliwości zmniejszenia jej grubości.

·         Łącząc najnowocześniejszą technologię z nowoczesnymi konstrukcjami bezpieczeństwa biernego na drogach opracowanymi i doskonalonymi przez Beneficjenta, przyczynimy się do realizacji wizji ZERO, polegającej na ograniczeniu wypadków śmiertelnych na drogach oraz kluczowego dla przyszłych pokoleń zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.

 

Wartość projektu: 16 962 837,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich. 8 900 014,93 PLN

Zapytanie ofertowe:

1) Przeprowadzenie badań przemysłowych procesu cynkowania – zapytanie warunkowe

2) Wykonanie badań oraz opracowanie znowelizowanych preparatów do ochrony czasowej powłoki cynkowej – zapytanie warunkowe

3) Zakup elementów do prowadzenia prac badawczych

4) Dostawa ustroju nośnego wanny do pasywacji oraz do wanny cynkowniczej wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego

5) Dostawa dwustopniowego systemu ogrzewania wanny, odciągu białych dymów oraz urządzenia do regeneracji topnika


Tytuł projektu: Opracowanie i wytworzenie lekkiej modułowej poduszki zderzeniowej wykorzystującej najnowsze rozwiązania materiałów wraz z technologią jej produkcji.

Nr Umowy POIR.01.01.01-00-0938/19-00

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie zupełnie nowej, wysoce innowacyjnej, lekkiej modułowej poduszki zderzeniowej (zwanej także osłoną energochłonną) wykorzystującej najnowsze rozwiązania materiałowe wraz z autorską technologią jej produkcji. Opracowana w projekcie poduszka zderzeniowa będzie jedyną taką istniejącą na rynku.

Projekt odpowiada na problem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Raport WHO wskazuje, że wypadki drogowe to ósma główna przyczyna zgonów na całym świecie. Dlatego też, działania infrastrukturalne zajmują istotne miejsce w strategiach i programach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.­­­­­

Rezultat projektu będzie charakteryzował się nowością cech w skali rynku polskiego i rynków zagranicznych.

Wynikiem projektu będzie:

·         Innowacja produktowa w postaci lekkiej modułowej poduszki zderzeniowej

·         Innowacja procesowa w postaci technologii wytwarzania ww. poduszek zderzeniowych 

Wyniki prac B+R zostaną wdrożone do działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie nowego procesu technologicznego oraz rozpoczęcie produkcji.

Wartość projektu: 9 446 946.08 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 663 153.95 PLN

Zapytanie ofertowe:

1) Zapytanie warunkowe - Zapytanie ofertowe nr INTERMETAL/POIR 1.1.1/01/10/2019 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja usług B+R, obejmujących przeprowadzenie badań wytrzymałościowych modeli poduszek zderzeniowych w skali mikro i makro oraz realizacji testów zderzeniowych prototypów poduszek zderzeniowych zgodnie z normami PN-EN 1317-3:2010 i MASH 2016.

2) Realizacja usług B+R, obejmujących opracowanie rozwiązań kompozytowych dla konstrukcji profili oraz „nosa” poduszki zderzeniowej

3) Zapytanie ofertowe nr INTERMETAL/POIR 1.1.1/04/11/2019 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja usług B+R, obejmujących badania wytrzymałości na rozciąganie próbek wybranych gatunków aluminium oraz na ściskanie profili absorbujących poduszki zderzeniowej

4) Zakup jednostanowiskowej, komercyjnej licencji na oprogramowanie do komputerowych symulacji szybkozmiennych zjawisk nieliniowych z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych (MES) – pakiet LS-Dyna, (LS-PrePost, LS-Dyna Tools) lub równoważne na 18 miesięcy

5) Moduł roboczy - kompletny zestaw elementów konstrukcyjnych i wszystkich niezbędnych komponentów, obliczenia statyczne i MES potwierdzające bezawaryjną pracę oraz wszystkie prace projektowe i inżynieryjne dla części mechanicznych.

6) Materiały do wytworzenia prototypów

7) Dostawa kompletnego zestawu elementów konstrukcyjnych i wszystkich niezbędnych komponentów modułu formującego wraz z dokumentacją techniczną.


Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej rodziny promieniowych terminali drogowych o zwiększonych parametrach pochłanialności energii do zastosowania na skrzyżowaniach oraz szczególnie niebezpiecznych miejscach przydrożnych wraz z technologią produkcji.

Nr Umowy POIR.01.01.01-00-0115/20-00

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej rodziny promieniowych terminali drogowych o zwiększonych parametrach pochłanialności energii wraz z technologią ich produkcji umożliwiające wdrożenie do działalności gospodarczej
i przyczyniające się do podniesienia konkurencyjności Wnioskodawcy.

Rozwiązanie opracowane w ramach projektu obejmuje:

1) INNOWACJĘ PRODUKTOWĄ w postaci innowacyjnej rodziny promieniowych terminali drogowych, o poniższych cechach nowości:

·         Osiągnięty poziom rozpraszania energii przy znacznie większej prędkości uderzeniowej 100 km/h

·         Rodzina konstrukcji od 45 do 135 st., z przejściami co 15 st., umożliwiająca optymalny dobór typu konstrukcji do realnego zapotrzebowania i wymogów odbiorcy końcowego.

·         Obustronność tj. możliwość zastosowania jednej konstrukcji niezależnie od kierunku ruchu pojazdów, a co za tym idzie zmniejszenie ilości różnych rodzajów części służących do naprawy uszkodzonych elementów.

·         Funkcja zapewniająca ochronę użytkowników motorowych pojazdów jednośladowych.

·         Funkcja odcinka początkowego/końcowego bariery drogowej, umożliwiająca użycie terminala zamiast odcinka początkowego/końcowego (nie zawsze bezpiecznego dla samochodów osobowych) przy jednoczesnej gwarancji zachowania parametrów powstrzymywania pojazdów ciężarowych dla bariery drogowej, do której terminal jest zamocowany.

 

2) INNOWACJĘ PROCESOWĄ w postaci technologii wytwarzania ww. terminali drogowych, charakteryzującą się nowością cech w zakresie:

·         Zwiększonej wydajności i skróconego czasu produkcji głównych elementów terminali drogowych.

·         Uzyskania 100% detali utrzymujących w mniejszym zakresie tolerancję wymiarową.

Rezultaty projektu będą charakteryzowały się nowością cech w skali rynku polskiego i rynków zagranicznych.

Wartość projektu: 9 905 745.14 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 527 653.50 PLN

 


Tytuł projektu: Opracowanie nowej rodziny proekologicznych ochronnych barier drogowych i mostowych o poziomie powstrzymywania w klasach do H4b wraz z autorską technologią produkcji.

Nr Umowy POIR.01.01.01-00-0105/21-00

Cel projektu: Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego wpływ barier drogowych i mostowych na środowisko w cyklu życia produktu (20-25 lat) poprzez m.in. wprowadzenie:

- reutylizacji demontowanych barier,
- biomateriałów polimerowych,
- biopowłok wiążących NOx i CO.

Jednocześnie spełnione zostaną wymogi EN1317. Nowa rodzina proekologicznych barier znacząco wpłynie na podniesienie innowacyjności działalności Wnioskodawcy i umożliwili spełnienie zaplanowanych ustaw środowiskowych w krajach EU.


Rozwiązaniem opracowanym w ramach projektu będzie INNOWACJA PRODUKTOWA w postaci proekologicznej rodziny barier drogowych i mostowych o poziomie powstrzymywania do H4b i następujących cechach nowości na skalę rynku polskiego i rynków zagranicznych:

1) Redukcja ilości zanieczyszczeń emitowanych podczas cyklu życia produktu poprzez wprowadzenie komponentów pochodzenia bio.

2) Funkcja powłoki pochłaniającej i wiążącej zanieczyszczenia powietrza.

3) Funkcja tłumienia dźwięku.

4) Uzyskanie lepszej szerokości pracującej bariery (parametry W) poprzez wprowadzenie nowego sposób łączenia słupka z prowadnicą.

5) Zmniejszenie sił oddziaływujących na most podczas uderzenia poprzez
specyficzne zaprojektowanie słupka bariery wraz z jego podstawą.

Dodatkowo w projekcie uwzględniono INNOWACJĘ PROCESOWĄ w postaci autorskiej technologicznej linii pomiarowej wraz z autonomicznym systemem transportowym umożliwiającej w sposób zautomatyzowany, zrobotyzowany i ekoefektywny segregację prowadnic pochodzących z recyklingu.

Wartość projektu: 12 535 460.52 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 6 252 068.32 PLN