Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Klauzula informacyjna dla kontrahenta (art. 13 RODO)

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (dalej "RODO"), informujemy, że:

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych:

Inter Metal Sp. z o.o., z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 150, 88-100 Inowrocław (dalej „my”, „Inter Metal”). 
Może Pani/Pan skontaktować się z nami w następujący sposób:
• listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
• przez e-mail: privacy.intermetal@saferoad.pl  
• telefonicznie: +48523575085    

Saferoad Pomerania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Stanisława Dubois 23, 71-610 Szczecin, (dalej „my”, „Saferoad Pomerania”). Może Pani/Pan skontaktować się z nami w następujący sposób:
• listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe” 
• przez e-mail:  biuro@saferoad.pl 
• telefonicznie: +48 914243700 

Cele przetwarzania
• zawarcie i realizacja umowy;
• sprzedaż produktów i usług oferowanych przez naszą Firmę
• prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
• dochodzenie roszczeń;
• archiwizacja;
• udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
• prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
• wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na naszej Firmie

Podstawy prawne przetwarzania    
• Pani/Pana zgoda
• Uzasadniony interes Inter Metal oraz Saferoad Pomerania    

Okres przechowywania danych    
• W celu świadczenia usługi – do momentu upływu przedawnienia roszczeń lub do wycofania zgody, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze;
• W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami

Odbiorcy danych    
Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Inter Metal oraz Saferoad Pomerania:
• podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne;
• podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych    
Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
• prawo dostępu do danych
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw proszę przesłać odpowiednią informację na adresy wskazane w informacji o Administratorze Danych

Prawo wniesienia skargi do organu    
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji    
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania

Obowiązek podania danych    
Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do realizacji usługi.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Ekonomiczny    
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).